!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1465111017123238'); fbq('track', "PageView");

I. Общи клаузи

С настоящите общи условия Емсен Дизайнс АД, ЕИК 202171742 предоставя ресурсите на сайта www.radinasway.com, в предвидения от Емсен Дизайнс АД обем и ред, за осъществяване на контакт между Емсен Дизайнс АД в качеството му на продавач на продукт, съответно офериран на сайта, от една страна и купувачи на съответния продукт от друга страна. Общите условия представляват договор за предоставяне от Емсен Дизайнс АД на собствения си интернет сайт www.radinasway.com, за осъществяване на покупки по електронен път на съответния предложен от Емсен Дизайнс АД продукт и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.radinasway.com, собственост на Емсен Дизайнс АД.
При извършване на електронна покупка чрез ресурса на сайта www.radinasway.com, страни по договора са Емсен Дизайнс АД (ЕИК 202171742) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.radinasway.com.
При ползване на ресурсите на сайта, потребителят следва да се запознае с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.radinasway.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване и с условията на конкретния договор.
Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.radinasway.com
Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Определения

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.radinasway.com;
„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта;
„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.
„Информационна система / Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.
„IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
„Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
„Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
„Потребителски профил“ е обособена част от уебсайта на Емсен Дизайнс АД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.radinasway.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Емсен Дизайнс АД.
„Публичен потребителски профил“ е обособена част от уебсайта www.radinasway.com, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на Емсен Дизайнс АД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на Емсен Дизайнс АД, незащитена от Закона за защита на личните данни.
„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
„Уебсайт / сайт ("website")“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Ваучер“ или „разписка“ е виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от Емсен Дизайнс АД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта www.radinasway.com, чрез информационната платформа www.radinasway.com и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретен предложен от Емсен Дизайнс АД продукт, вкл. за евентуало извършени авансови плащания.
„Виртуален портфейл“ е база данни, даваща информация на потребителя-купувач

ІІІ. Предмет на договора

1) Емсен Дизайнс АД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.radinasway.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2) При извършване на електроно изявление за сключване на договор чрез сайта www.radinasway.com, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора, ако той включва различни условия.
3) Емсен Дизайнс АД не носи отговорност: - За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт; - за вреди, причинени от самият потребител или с неговото участие чрез действие и бездействие, в т.ч. ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, както и за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.radinasway.com, независещи от екипа на същия.
4) Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Емсен Дизайнс АД. Когато потребителят промени потребителското си име, Емсен Дизайнс АД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5) Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъплениер да не нарушава чужди права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Емсен Дизайнс АД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилнотодействие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Емсен Дизайнс АД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Всеки от регистрираните потребители на сайта упълномощава Емсен Дизайнс АД: посредством поддържаната от него информационна платформа www.radinasway.com, да извърши възложените му с поръчка чрез сайта действия, изрично формулирани или следващи от спецификата на поръчката и сключения договор, както и да регистрира сключените договор, да приема и препраща извършвани плащания.
6) Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Емсен Дизайнс АД.
7) Регистрирайки се в уебсайта на Емсен Дизайнс АД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на Емсен Дизайнс АД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
8) Плащанията по сключените договори се извършват чрез ресурса на сайта www.radinasway.com, по електронен или друг, установен в опциите на сайта начин, чрез системата www.epay.bg, www.paypal.com или други посочени начини, по установеният в опциите на сайта ред, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема с действията си по оформяне на съответната поръчка.
9) Договорът се счита сключен с завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидени стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено от Емсен Дизайнс АД, за което потребителят ще бъде уведомен, като в този случай евентуално платените суми ще му бъдат върнати надлежно.

ІV. Защита на лични данни

1) Емсен Дизайнс АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2) В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията Емсен Дизайнс АД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3) Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Емсен Дизайнс АД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4) Емсен Дизайнс АД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Емсен Дизайнс АД.
5) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.radinasway.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Емсен Дизайнс АД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.radinasway.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от Емсен Дизайнс АД за целите на директния маркетинг.
7) Емсен Дизайнс АД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
други посочени в закона случаи.
8) С регистрацията си в www.radinasway.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.radinasway.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Емсен Дизайнс АД или от офериращите в сайта търговци, както и Емсен Дизайнс АД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.
9) С приемането на общите условия, потребителят декларира, че е прочел и приел безусловно Политиката за лични данни на Емсен Дизайнс АД

V. Стъпки от потребителя на сайта www.radinasway.com

1) Зареждайки интернет - страницата www.radinasway.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с офертите на Емсен Дизайнс АД. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на търговеца, така и с Общите условия за ползване на сайта.
2) С всяко активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
3) В случай, че потребителят прави волеизявлеие да сключи договор посредством предоставената му платформа, той следва да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, чрез който потребителят извършва електронното волеизявление за сключване на договор, с авансово плащане. Ако потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя. В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. Емсен Дизайнс АД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез www.radinasway.com. За времето от авансовото плащане до изпълнението на договора от страна на Емсен Дизайнс АД и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.
4) Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени и посочени в опциите на сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и с индивидуалните за конкретната сделка условия.
5) След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от Емсен Дизайнс АД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение от Емсен Дизайнс АД, че договорът е сключен. След тази стъпка, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител сключи договор получи ваучер/код, и не се възползва от продаденият му продукт при условията и срока за това, указани от в съответанта оферта, потребителят няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена, която в този случай има качеството на капаро, или задатък и остава като обезщетение за продавача.
6) Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от Емсен Дизайнс АД. Преводи на парични суми от www.radinasway.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

VІ. Допълнителни условия

1) За Емсен Дизайнс АД: Уеб сайтът www.radinasway.com e собственост на Емсен Дизайнс АД, ЕИК 202171742, със седалище и адрес на управление: София, бул. Братя Бъкстон 40, ет.8, тел.: +359 88 999 1 666, e-mail адрес: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
2) Предлагани услуги: предлаганите в www.radinasway.com услуги се продават на редовни или промоционални цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество и цена.
3) Ценова политика: Всички обявени цени в www.radinasway.com са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.
4) Лични данни: Емсен Дизайнс АД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез раздел IV, т. 1 - 7. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, Paypal.com гарантиращи сигурността им. Емсен Дизайнс АД не съхранява номера на банкови карти.
5) Работа с клиенти: Поради спецификата на услугата си, www.radinasway.com не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с Емсен Дизайнс АД. При възникване на форсмажорни обстоятелства, при които услугата не може да бъде предоставена (Action Aquapark е бил затворен за повече от един месец) и клиентът е заплатил цената на дадена оферта, Емсен Дизайнс АД възстановява на клиента заплатената сума.
6) Плащания: Потребителят заявява, че е запознат с общите условия за извършване на плащания в интeрнет чрез ePay.bg, Paypal.com и други платформи за интернет плащания, които приема безусловно и са публикувани в интернет страниците при започване на плащането.
7) Други особености: Всички други условия и особености са посочени в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.
8) Общи условия за безопастност и ползване на услугата: при сключването на договора, клиентите се съгласят, че са запознати и ще спазват общите правила за безопасност и правилно използване на помещенията.
9) Емсен Дизайнс АД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
10) Потребителят заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
11) Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
12) Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
13) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
14) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Емсен Дизайнс АД. Ако продължи да ползва сайта, потребителят изрично се съгласява с направените промени.

 


contigo 
Специални оферти Възползвайте се от нашите онлайн предложения.
privacidad 
Сигурни плащания Със системите на ePay.bg и Борика.
booking 512 
Безплатно анулиране За някои от нашите специални оферти.
  
08 phone 512 
Техническа помощ: При технически въпроси в процеса на резервация:
+359 887 809 663 (09:00-18:00ч.).
 
 
 
 
 

 

 

TripAdvisor

TripAdvisor